Betalingsvoorwaarden vastgesteld door Beside Coaching

1. Betalingstermijn

Betaling voor de verleende dienst moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan Beside Coaching bij wie zij een consult / coachgesprek heeft gehad.

2. Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3. Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke Beside Coaching moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

4. Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de Beside Coaching doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

5. Geschillenregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is Beside Coaching gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.